Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Van:

X-Puter Automatisering

Truus Wijsmüllerstraat 33

7741 RE Coevorden

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1           Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2           Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5           Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6           Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7           Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8           Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9           Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 10         Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 11         Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde produkten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden cq levering, schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12         Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13         Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14         Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15         Aansprakelijkheid

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €  2500,00 (Zegge: vijfentwintig-honderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, dataverlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16         Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17         Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18         Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19         Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20         Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21         SaaS (Software as a service)

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Application Service Provision en Software

as a Service verstaan: het door gebruiker ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden

van programmatuur aan opdrachtgever via internet of een ander netwerk, zonder dat aan opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Computerservice verstaan: de automatische

verwerking van gegevens met behulp van door gebruiker beheerde programmatuur en

apparatuur.

Gebruiker zal aan opdrachtgever de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde dienst op het gebied

van Application Service Provision, Software as a Service en/of Computerservice verlenen alsmede

de overige tussen partijen overeengekomen diensten verrichten. Indien de overeenkomst dat

mede omvat zal gebruiker de in de overeenkomst aangeduide programmatuur op de door

gebruiker aangegeven infrastructuur installeren. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de

aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van opdrachtgever of die van derden.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het beheer,

waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de

resultaten van de dienst worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie

aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding

tot opdrachtgever staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen

en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving

aanpassen en de door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is gebruiker niet verplicht tot het uitvoeren van

dataconversie.

Indien de dienstverlening aan opdrachtgever op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning

aan gebruikers omvat, zal gebruiker telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik

en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik

dat van de dienst wordt gemaakt. Gebruiker kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties

en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Gebruiker zal

deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling

nemen. Gebruiker kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties

of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning

uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van gebruiker.

Indien de dienstverlening aan opdrachtgever op grond van de overeenkomst tevens het maken van

back-ups van gegevens van opdrachtgever omvat, zal gebruiker met inachtneming van de tussen

partijen schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een

volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van opdrachtgever. Gebruiker zal de

backup bewaren gedurende een tussen partijen overeen te komen termijn, en bij gebreke van

afspraken daaromtrent, gedurende de bij gebruiker gebruikelijke termijnen. Gebruiker zal

de backup zorgvuldig behandelen en bewaren als een goed huisvader.

Slechts indien schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is gebruiker gehouden te beschikken

over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

Artikel 22         Uitvoering Dienstverlening SaaS

Gebruiker zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in

voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Alle diensten van gebruiker worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij

en voor zover in de schriftelijke overeenkomst gebruiker uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd

en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

Gebruiker verricht de dienstverlening slechts in opdracht van opdrachtgever. Indien gebruiker op grond

van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een

wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van opdrachtgever, zijn

medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtgever in rekening worden

gebracht.

Gebruiker kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen.

Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg

hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze

verandering voor rekening van opdrachtgever. In dat geval kan opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband

houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven

voorschriften of gebruiker de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

Gebruiker kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe

of gewijzigde versie van de programmatuur. Gebruiker is niet gehouden specifiek voor

opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

Gebruiker kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief,

correctief of adaptief onderhoud. Gebruiker zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren

dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van

omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan opdrachtgever.

Indien gebruiker dienstverlening verricht op basis van door opdrachtgever aan te leveren gegevens,

zullen deze gegevens overeenkomstig de door gebruiker te stellen voorwaarden door opdrachtgever

worden geprepareerd en aangeleverd. Opdrachtgever zal de te verwerken gegevens brengen naar en de

resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar gebruiker de dienstverlening uitvoert.

Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van

opdrachtgever, ook indien deze door gebruiker worden uitgevoerd of verzorgd. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan gebruiker ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde

materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn

en dat alle aan gebruiker verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van gebruiker.

Alle door gebruiker bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken

blijven eigendom of intellectuele eigendom van gebruiker of diens toegebruikers, ook indien

opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door gebruiker.

Gebruiker is nimmer gehouden opdrachtgever een fysieke drager met de in het kader van

Application Service Provision en/of Service as a Service aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en

te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door gebruiker te gebruiken

programmatuur, te verstrekken.

Artikel 23         Service Level Agreement

Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds

slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

Opdrachtgever zal gebruiker steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed

kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een

serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating

van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met

omstandigheden die buiten de invloedssfeer van gebruiker zijn gelegen en met inachtneming

van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal

de door gebruiker gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden.

Artikel 24         Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke

waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend

voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of gebruiker de overeenkomst

schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het

einde van de betreffende periode.

Artikel 25         Betaling

Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking

hebben op door gebruiker verleende dienstverlening telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

Artikel 26         Garantie

Gebruiker staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en/of

Service as a Service aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door gebruiker gebruikte programmatuur foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren.

Gebruiker zal zich er voor inspannen gebreken in de programmatuur binnen een redelijke

termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door gebruiker zelf

is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven schriftelijk bij gebruiker

zijn gemeld. Gebruiker kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen

totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebruiker staat

er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door gebruiker is ontwikkeld, zullen

worden verholpen. Gebruiker is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen

of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur

in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld, kan gebruiker volgens zijn gebruikelijke tarieven

de kosten van herstel aan opdrachtgever in rekening brengen.

Gebruiker is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten

van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens.

Opdrachtgever zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren.

Indien en voor zover nodig of wenselijk zal gebruiker indien gebreken in de resultaten

van de Computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers,

procedures of bedieningshandelingen waarvoor gebruiker op grond van de overeenkomst

uitdrukkelijk verantwoordelijk is, de Computerservice herhalen teneinde deze onvolkomenheden te herstellen, mits opdrachtgever de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen één week na verkrijging van de resultaten van de Computerservice, schriftelijk

en gedetailleerd aan gebruiker kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de Computerservice

aan gebruiker toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken

niet zijn toe te rekenen aan gebruiker en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden

van opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens en/of informatie,

zal gebruiker de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan

opdrachtgever in rekening brengen. Indien herstel van aan gebruiker toerekenbare gebreken naar het

oordeel van gebruiker technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal gebruiker de voor de

betreffende Computerservice door opdrachtgever verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder

of anderszins jegens opdrachtgever aansprakelijk te zijn. Aan opdrachtgever komen geen andere rechten wegens gebreken in de Computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

Dit artikellid is uitdrukkelijk niet van toepassing op Application Service Provision en Software as

a Service.

Opdrachtgever zal op basis van de door gebruiker verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen

ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening,

verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren

en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Gebruiker verklaart zich bereid om op verzoek van opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door opdrachtgever tegen door gebruiker te stellen (financiële) voorwaarden. Gebruiker is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Gebruiker staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en/of Service as a Service aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur,

en de in het kader van Computerservice door gebruiker gebruikte programmatuur, tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 27         Bescherming Persoonsgegevens

Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de

persoonsgegevens die door opdrachtgever worden ingevoerd in de in het kader van Application Service

Provision en/of Service as a Service aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en ter beschikking te

houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door gebruiker gebruikte programmatuur.

Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen ligt de volledige verantwoordelijkheid

voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door opdrachtgever worden verwerkt bij opdrachtgever.

Opdrachtgever staat er jegens gebruiker voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk

maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen elke rechtsvordering van derden,

uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering

van de overeenkomst.

Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens

(zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de

verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren

en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de

nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij opdrachtgever. Partijen houden het

er voor dat gebruiker ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’

in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Opdrachtgever zal, zoveel als technisch

mogelijk is, medewerking verlenen aan de door opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten

verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van

gebruiker begrepen en komen volledig voorrekening van opdrachtgever.

Artikel 28         Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 29         Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

X-Puter Automatisering

Coevorden, 12-06-2020